Головна
  • English
  • Українська

Сфера компетенції

Державний сектор та інституційний розвиток

Місце уряду в суспільстві за останнє десятиліття докорінно змінилось. На заході державне управління головним чином мало тенденцію в напрямку приватизації державних підприємств. У свою чергу більшість країн з перехідною економікою, переоцінюють необхідність державного втручання. У країнах Східної та Центральної Європи, а також у Нових незалежних державах, тенденції щодо переходу до ринкової економіки та демократичної форми правління піднімають важливі питання залучення громадськості та контролю. У результаті цих змін державні установи стали швидше реагувати на стан ринкової економіки. Крім того вони стали надзвичайно чутливими до нових проблем, цілей, стратегій та форм інституційного розвитку.

Діяльність ОГІ, що ґрунтується на принципах співробітництва та підтримки, сприяє покращенню та доповнює роботу відповідних підрозділів державних установ, органів місцевого самоврядування та обласних адміністрацій. Співпрацюючи з цими установами, ми працюємо над питаннями як загальної якості управління та процесу прийняття рішень, так і питаннями взаємозв’язку між ними, а також взаємодією між державним та приватним секторами.

Партнерські проекти ОГІ, які були реалізовані починаючи з 1997 р., свідчать про те, яку роль можуть відігравати неурядові організації в питаннях обміну знаннями, досвідом та ресурсами різних країн для вирішення спільних екологічних проблем та інших проблем розвитку.

Стратегічне планування

Планування розвитку це комплексний процес, спрямований на покращення розподілу ресурсів для забезпечення національних або місцевих потреб. Цей процес передбачає співпрацю організацій та окремих людей у формуванні та реалізації економічної та соціальної політики. У багатьох країнах ключовим елементом підвищення ефективності та раціональності використання обмежених ресурсів є зважене формулювання цілей та впровадження децентралізації. Крім цього процес планування розвитку передбачає переоцінювання ролі центрального уряду та його інститутів, а також розширення повноважень і збільшення потенціалу органів місцевої влади.

ОГІ сприяє цим процесам, вивчаючи базові умови, сприяючи розробці програм розвитку та підвищуючи потенціал організацій-партнерів. Наш досвід включає узгодження процесів планування дій, підготовки персоналу та менеджерів, організацію семінарів із стратегічного планування, розроблення систем моніторингу та оцінки, а також вдосконалення процесів поточного планування. Ми допомагаємо органам місцевої влади у визначенні необхідних інструментів впровадження, що основані на партнерстві громади та приватного сектора.

На прикладі проекту “Хабітат-ІІ”, впровадженого Міжнародною організацією “Громадянська Ініциатива” у співпраці з Центром Муніципального менеджменту “Хабітат”, можна побачити, як здійснити раціональний перерозподіл доступних ресурсів для забезпечення місцевих потреб. Завдяки тренінгу “Планування дій для сталого розвитку на місцевому рівні”, що оснований на методиці UN-Habitat, відповідальні працівники органів місцевої влади України отримали необхідні засоби та інструменти для розроблення своїх власних планів дій для сприяння сталому розвитку та впровадженню Цілей Тисячоліття ООН.

Економічний розвиток

З точки зору економічного розвитку мале та середнє підприємництво (МСП) має ряд дуже привабливих рис. МСП передбачає невеликі капіталовкладення, отже приватний сектор може виконувати свою роль навіть там, де великий капітал зазнає обмежень. Малі та середні підприємства мають тенденцію бути трудоємними, що в свою чергу зменшує рівень безробіття та збільшує прибуток. МСП часто досягають успіху на малому та фрагментованому ринках, включаючи промислові міста-супутники та сільськогосподарські райони. Проте, МСП та приватним підприємцям часто бракує базових ділових навичок, таких як ведення бухгалтерії, покупка, контроль за станом товарних запасів, маркетинг та бізнес планування. Отже, не дивно, що протягом двох останніх десятиліть програми розвитку МСП стали невід’ємною частиною державної політики країн, що розвиваються, а нещодавно, і в країнах Центральної та Східної Європи й у Нових незалежних державах.

Програми розвитку МСП зазвичай складаються з двох компонентів: консалтинг та ефективна кредитна лінія. ОГІ сприяє передачі досвіду в обох цих сферах діяльності. Ми маємо мережу партнерів, які здатні планувати та надавати МСП консультаційні послуги, виявляти потенційних підприємців, розробляти для них навчальні тренінги та програми допомоги, а також готувати консультаційну групу для продовження цієї роботи на місцях. Сприяння доступу до кредитних послуг має надаватись окремо від консультаційних і, бажано, узгоджено з існуючими банківськими установами.

Трирічний проект ПРООН “Підтримка розвитку малого та середнього підприємництва в Україні”, який фінансувався учасниками проекту та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, одним з двох реалізаторів якого була ОГІ, є наочним прикладом того, як розвиток МСП та створення партнерства громади і приватного сектора можуть перетворити у реальність прагнення уряду та приватного сектора забезпечити економічне відродження, соціальний захист та процвітання.

Соціальний розвиток та екологія

Під соціальним розвитком мається на увазі покращення умов життя. До цього пороцесу також належить формування доходів та соціальне забезпечення в таких секторах, як освіта, охорона здоров’я та планування сім’ї. У багатьох випадках, коли йдеться про перекваліфікацію, програми структурної перебудови неминуче спричиняють розроблення та впровадження заходів для пом’якшення негативних наслідків, а іноді навіть і різких соціальних змін перехідного періоду. Більше того, якщо розглянути соціальний розвиток у довгостроковій перспективі, можна побачити, що стабільність цього процесу залежить здебільшого від екологічної ситуації. Тому ОГІ з самого початку своєї діяльності надає великого значення екологічним питанням та застосуванню у сфері охорони довкілля методів стратегічного планування.

Провідна роль ОГІ у поектах “Софія+3” та “Транскордонне екологічне співробітництво”, а також її залучення до проекту ПРООН “Підтримка розвитку малого та середнього підприємництва в Україні”, та щорічна (починаючи з 1997 р.) участь ОГІ в конференціях мережі "Євразія", які організує Екологічний фонд Туреччини, - це лише поодинокі приклади діяльності організації у сфері соціального розвитку та екології. Сьогодні ОГІ завершує розроблення програми тренінг-курсу “Планування дій в області охорони довкілля з інтегрованими економічними інструментами" з використанням методології UN-Habitat/UNEP з урахуванням нормативно-правової бази України.